Psychologická sekce

Kdo je psycholog?


Psycholog působící ve zdravotnictví je absolventem jednooborové psychologie Filozofické fakulty. Již tímto počátečním zaměřením se liší od svého blízkého kolegy – lékaře psychiatra. Psycholog neordinuje léky, pracuje převážně prostřednictvím rozhovoru. Snaží se porozumět tomu, jak funguje psychika jeho klientů, jakou roli v ní hraje nemoc nebo obtíže, s nimiž klient přichází a jaké jsou další souvislosti, které mohou klienta v řešení situace podpořit nebo naopak zatížit. V kompetenci psychologa je provádění psychologického vyšetření, krizové intervence, psychologického poradenství případně i psychoterapie.

Psychologické poradenství


Psychologické poradenství je vhodné při obtížích vztahových, rodinných a při řešení osobnostní krize. Cílem poradenství není klientovi radit, jak by se mohlo zdát z názvu, ale spíše doprovázet klienta tak, aby si uměl poradit sám. V mnohém se překrývá s péčí psychoterapeutickou, která je však zaměřena více do hloubky, a je vhodnější pro závažnější psychické obtíže.

Psychoterapie individuální


Je součástí léčebného režimu na oddělení, probíhá formou individuálního rozhovoru s psychologem. Na každého člověka nahlížíme jako na jedinečnou bytost a snažíme se najít takový způsob vedení rozhovoru, který je vhodný pro zvládnutí jeho obtíží. Naši psychologové používají přístup a metody následujících terapeutických směrů:

Integrativní psychoterapie

Specifikem tohoto směru je využívání rozdílných metod a přístupů vhodných pro konkrétní obtíže, z čehož vyplývá jedinečný přístup pro každého pacienta. Integrativní psychoterapie je zaměřena interpersonálně, to znamená, že se zaměřuje na současné i minulé vztahy s blízkými lidmi pacienta, protože právě druzí lidé vytvářejí náš životní prostor. Součástí tohoto přístupu je také náhled na to, čím si sám pacient problémy způsobuje a jak se s nimi vypořádat a odžití bolestivých a potlačovaných pocitů.

Systemická psychoterapie

Tento přístup opouští "expertní“ roli terapeuta a ,,laickou“ roli klienta. Oba jsou spíše partnery pracujícími na společně stanovených cílech. Zaměřuje se na konkrétní problémy a jejich řešení. Nedílnou součástí je obnovené využívání vlastních zdrojů, tedy toho co už klient sám umí a z čeho může čerpat. Společná práce se nese v duchu zvědavosti, otevřenosti a respektu.

Rodinná, párová psychoterapie


Když ke změně nestačí jeden, zatáhne za provaz celá rodina! Tato terapie je vhodná pro léčbu problémů jak dospělých, tak i dětí (nespavost, pomočování, poruchy chování...). Její efektivita spočívá v zapojení větší části rodiny, na řešení se tak podílejí všichni nebo alespoň ti, kteří chtějí. Toto sezení může vést dle potřeby současně psycholog i psycholožka.

Psychodiagnostické vyšetření


Psychologické vyšetření, prováděné na našem oddělení, se dle potřeby zaměřuje na afektivitu (pocity a nálady), osobnostní rysy nebo kognitivní funkce – tedy to jak vnímáme, myslíme a pamatujeme si. Vyšetření slouží k podrobnějšímu zmapování psychického stavu a vhodnému stanovení diagnózy, tudíž i následné léčby.